• Implementation Strategy

  As part of the Implementation Strategy the initiating EAAF Partners agreed on the following goal and five objectives for the Partnership:

  Continue reading
 • 첫 번째 MoP

  2006 년 11 월 인도네시아의보고 르에서 동아시아 – 대양주 이동 경로 파트너십의 첫 파트너 회의 (MOP1)가 개최되었다.

  Continue reading
 • Первый МОР

  Первое совещание партнеров (MOP1) Партнерства Восточноазиатско-Австралазийского пролетного пути состоялось в Богоре, Индонезия, ноябрь 2006 года.

  Continue reading
 • MoP đầu tiên

  Cuộc họp đầu tiên của Đối tác (MOP1) của Đối tác Đường bay Đông Á – Australasian được tổ chức tại Bogor, Indonesia, tháng 11 năm 2006.

  Continue reading
 • MoP pertama

  Pertemuan Pertama Mitra (MOP1) Kemitraan Jalur Terbang Asia Timur – Australasia diadakan di Bogor, Indonesia, November 2006.

  Continue reading
 • First MoP

  The First Meeting of Partners (MOP1) of the East Asian – Australasian Flyway Partnership was held in Bogor, Indonesia, November 2006.

  Continue reading
 • 第一个MoP

  东亚 – 澳大利亚航线合作伙伴第一次合作伙伴(MOP1)于2006年11月在印度尼西亚的茂物举行。

  Continue reading
 • Thứ bảy MoP

  Những người tham gia Hội nghị Đối tác lần thứ 7, Anchorage, Alaska © 2013 Hợp tác EAAF Những người tham gia trong một chuyến đi thực tế tại Seward © 2013 Hợp tác EAAF. Cuộc họp thứ bảy của Đối tác của Liên minh Đường hàng không Đông Á – Australasian (EAAFP) đã được […]

  Continue reading
 • MoP ketujuh

  Peserta Pertemuan Mitra ke-7, Anchorage, Alaska © 2013 EAAF Partnership Peserta dalam kunjungan lapangan di Seward © 2013 EAAF Partnership. Pertemuan Ketujuh Mitra Kemitraan Jalur Terbang Asia Tenggara – Australasia (EAAFP) diadakan di Anchorage dan Seward, Alaska, AS pada tanggal 10-14 Juni 2013, diselenggarakan oleh Mitra EAAFP, Fish & Wildlife Service AS. Tiga Mitra Baru […]

  Continue reading
 • Seventh MoP

  Participants of 7th Meeting of Partners, Anchorage, Alaska © 2013 EAAF Partnership Participants on a field trip in Seward © 2013 EAAF Partnership. The Seventh Meeting of the Partners of the East Asian – Australasian Flyway Partnership (EAAFP) was held in Anchorage and Seward, Alaska, USA on 10-14th June 2013, hosted by EAAFP Partner, U.S. […]

  Continue reading