• Thứ bảy MoP

  Những người tham gia Hội nghị Đối tác lần thứ 7, Anchorage, Alaska © 2013 Hợp tác EAAF Những người tham gia trong một chuyến đi thực tế tại Seward © 2013 Hợp tác EAAF. Cuộc họp thứ bảy của Đối tác của Liên minh Đường hàng không Đông Á – Australasian (EAAFP) đã được […]

  Continue reading
 • MoP ketujuh

  Peserta Pertemuan Mitra ke-7, Anchorage, Alaska © 2013 EAAF Partnership Peserta dalam kunjungan lapangan di Seward © 2013 EAAF Partnership. Pertemuan Ketujuh Mitra Kemitraan Jalur Terbang Asia Tenggara – Australasia (EAAFP) diadakan di Anchorage dan Seward, Alaska, AS pada tanggal 10-14 Juni 2013, diselenggarakan oleh Mitra EAAFP, Fish & Wildlife Service AS. Tiga Mitra Baru […]

  Continue reading
 • Seventh MoP

  Participants of 7th Meeting of Partners, Anchorage, Alaska © 2013 EAAF Partnership Participants on a field trip in Seward © 2013 EAAF Partnership. The Seventh Meeting of the Partners of the East Asian – Australasian Flyway Partnership (EAAFP) was held in Anchorage and Seward, Alaska, USA on 10-14th June 2013, hosted by EAAFP Partner, U.S. […]

  Continue reading
 • Các cuộc họp của Đối tác

  Các đối tác họp thường xuyên để báo cáo về Chiến lược Thực hiện, giải quyết các vấn đề và các ưu tiên đang nổi lên và thảo luận về sự hợp tác trong tương lai. Có 6 menu con dưới trang Cuộc họp của Đối tác như dưới đây. Vui lòng nhấp vào chúng […]

  Continue reading
 • Встречи партнеров

  Партнеры регулярно встречаются доклады по стратегии в реализации, реагировать на возникающие проблемы и приоритеты и обсудить будущее сотрудничество. Есть 6 подменит этого совещания Partners страницы, как показано ниже. Пожалуйста, нажмите их для получения дополнительной информации.

  Continue reading
 • 파트너 미팅

  파트너는, 구현 전략에 대해보고 새로운 문제와 우선 순위에 대응하고 미래의 협력을 논의하기 위해 정기적으로 만난다. 아래 파트너 페이지의이 회의에서 6 개 하위 메뉴가 있습니다. 더 자세한 정보를 클릭하십시오.

  Continue reading
 • Rapat Mitra

  Mitra bertemu secara teratur untuk melaporkan terhadap Strategi Implementasi, menanggapi isu dan prioritas yang muncul dan mendiskusikan kolaborasi di masa depan. Ada 6 submenu di bawah halaman Meetings of Partners seperti di bawah ini. Silahkan klik mereka untuk informasi lebih lanjut.

  Continue reading
 • 合作伙伴会议

  合作伙伴定期举行会议,对报告的实施战略,新出现的问题和优先事项,并讨论未来的合作。有下的如下合作伙伴页面这个会议6个子菜单。请点击它们以获得更多信息。 合作伙伴会议 启动和合作伙伴的第一次会议 – 茂物,印度尼西亚(2006年11月) 合作伙伴的第二次会议 – 中国北京(2007年11月) 的合作伙伴第三次会议 – 仁川,韩国(2008年11月) 的合作伙伴第四次会议 – 松岛,大韩民国,(2010年2月) 合作伙伴第五次会议 – 暹粒,柬埔寨(2010年12月) 巨港,印度尼西亚(2012年3月19-23) – 的合作伙伴第六次会议 合作伙伴的第七次会议 – 阿拉斯加,美国(10-14 2013年6月) 合作伙伴第八次会议 – 钏路,北海道,日本(1月16日至21日2015) 合作伙伴的第九次会议 – 新加坡(11-15 2017年1月) 合作伙伴的会议 – 程序的会话 对于多目标优化新的议事规则   大多数文件都是PDF格式。 下载安装Adobe Acrobat Reader。 会议声明,合作伙伴第三次会议    从合作伙伴第三次会议的东亚项目概念。    对于合作伙伴的第一次会议报告    对于合作伙伴的第二次会议报告    对于合作伙伴的三次会议报告    对于合作伙伴的第四次会议报告    对于合作伙伴的第五次会议报告    对于合作伙伴的第六次会议报告    对于合作伙伴的第七次会议报告 […]

  Continue reading
 • Meetings of Partners

  Partners meet regularly to report against an Implementation Strategy, respond to emerging issues and priorities and discuss future collaboration. There are 6 submenus under this Meetings of Partners page as below. Please click them for further information.

  Continue reading
 • Partnership Documents

  The EAAF Partnership Document is the foundational document of the Partnership. It was developed during three Flyway consultation workshops in year 2004/05 at Seosun (Republic of Korea), Krabi (Thailand) and Canberra (Australia). The Partnership Document guides Partners to develop cooperation and collaboration to achieve the shared Partnership Goal–”to recognize and conserve migratory waterbirds and their […]

  Continue reading