Đường bay

Đọc bằng ngôn ngữ khác:

Đường bay Đông Á – Úc

Đường bay Đông Á – Úc kéo dài từ phía trong Vòng Bắc Cực, qua Đông và Đông Bắc Á, đến Úc và New Zealand, trải dài trên 22 quốc gia.

Định nghĩa Đường bay

Một đường bay là toàn bộ phạm vi của một loài chim di cư (hoặc các nhóm loài có họ hàng với nhau, hoặc các bầy đàn riêng biệt của một loài) bay qua khi chúng di chuyển trên cơ sở hàng năm từ khu vực sinh sản đến khu không sinh sản, bao gồm các nơi nghỉ chân trung gian và các địa điểm kiếm ăn cũng như khu vực mà chim di cư đến (Boere and Stroud 2006).

 Nine major migratory waterbird flyways largely based on Shorebirds © 2010 Partnership for EAAF. Press image for enlargement.
9 đường bay chính của chim nước di cư, chủ yếu dựa trên các loài chim gần bờ © 2010 EAAFP
Các Đường bay Chính

Có 9 đường bay di cư chính trên toàn thế giới.

Tham khảo: Boere, G.C. & Stroud, D.A. 2006. The flyway concept: what it is and what it isn’t. In: G.C. Boere, C.A. Galbraith & D.A. Stroud (eds). Waterbirds around the world. The Stationery Office, Edinburgh, UK. pp. 40-47.

 

Các quốc gia trên Đường bay
Mạng lưới các Địa điểm trên Đường bay (Flyway Site Network)